CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR - DAM

 Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataformafpdual2

 

 Competències:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 

Titulació: Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 

Durada: El cicle te una durada de 2000 hores (2 cursos), de les quals 1.683 h es realitzen en el centre i 317 h en pràctiques d'empresa.

 

Horari: TARDA  amb horari entre les 15:00 h  i les  21.20 h.

 

Modalitats: Presencial i semipresencial ( fins a un 50 % ) 

fp DualS'oferta en modalitat dual 

 

 

 

 

Al final d'aquest cicle de DAM, seràs un professional capaç de:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades relacionals.
 • Desenvolupar components software en llenguatges de programació estructurada.
 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades relacionals.
 • Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.
 • Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.
 • Instal•lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

 

Què aprendré i faré?

 

 

Mòdul 1: Sistemes informàtics (198 hores)


 Aprendrem a implantar diferents sistemes operatius, configurar-los i administrar-los amb l’ajuda o sense de programari específic. El temari és ampli. Coneixarem què són els perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions, virtualització, RAID, rendiment, monitoratge i auditoria, entre d’altres.

 

 

Mòdul 2: Bases de dades (231 hores)


 S’imparteixen coneixements de disseny de bases de dades, creació de les estructures per emmagatzemar les dades i la manipulació d’aquestes en llenguatge SQL. També assolirem conceptes de gestió d’usuaris, programació de bases de dades i bases de dades objecte-relacionals. Els programaris utilitzats són MySQL i Oracle.

 

 

Mòdul 3: Programació (297 hores)


 Aquest mòdul en té 6 unitats formatives, les  tres primeres s'imparteixen durant el primer curs i es treballa la programació estructurada i modular junt amb la gestió de fitxers. En el segon curs es realitzen les tres unitats formatives restants i estan centrades en la programació orientada a objectes. El llenguatge de programació emprat en tots dos cursos serà Java.

 

 

Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)


 Apendrem a implementar documents XML ben formats, a generar els documents DTD o Schema per fer la seva validació, i s’estudia el llenguatge XML més utilitzat que és XHTML, amb format delegat a CSS, per finalment actualitzar-ho amb HTML5 i CSS3. A continuació s’aprèn a fer selecció de parts del document XML amb XPATH, a fer transformacions amb XSLT, a fer consultes de BBDD natives amb XQuery, i la sindicació de continguts amb RSS. Finalment s’estudien els conceptes generals sobre ERP, i el seu ús sobre simuladors on-line. El programari són els navegadors WEB habituals (IE, Firefox, Chrome), l’IDE XML Copy Editor, el SGBD XQuery BaseX i el ERP OpenBravo.

 

 

Mòdul 5: Entorns de desenvolupament (66 hores).


 Aquest mòdul professional pretèn introduir a l’alumne a tota la documentació que s’ha de desenvolupar per realitzar l’anàlisi i disseny d’una aplicació informàtica amb el model estàndar UML, especialment diiagrames de classes, diagrames de casos d’ús, diagrames de seqüència i diagrames d’activitats. Per altra banda, també es treballaran entorns de desenvolupament com  NetBeans, Eclipse i Visual Studio.

 

 

Mòdul 6: Accés a dades (132 hores).


 En aquest mòdul s’apliquen els coneixements adquirits principalment al mòdul de base de dades M2 i al de programació M3. Es desenvoluparan aplicacions amb persistència en bases de dades relacionals, objecte-relacionals amb JPA i Hibernate i amb bases de dades XML natives. També es desenvoluparan components d'accés a dades. El llenguatge de programació serà JAVA.

 

 

Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies (99 hores)


 En aquest modul, aprenem a desenvolupar interficies grafiques per aplicacions en Java, .NET, Web i dispositius mobils.

 

 

Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils (99 hores).


 S'aprendrà a desenvolupar aplicacions per dispositius mòbils ( mòbils, tablets, etc.) amb sistema operatiu Android. També, coneixerem les possibiliats multimèdia, imatge, so, vídeo d’aquests dispositius i els desenvolupament específic de jocs.

 

 Mòdul 9: Programació de serveis i processos (99 hores)


 S’aprendrà el concepte de programació concurrent, i aprenem a crear aplicacions client-servidor multi fil amb Java.

 

 

Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial (99 hores)


 S’aprén una visió general dels sistemes de gestió empresarial, ERP i CRM. S’instal·laran i configuraran diferents ERP del mercat i s’apendrà a programar mòduls de l’ERP de codi obert OpenERP.

 

 

Mòdul 11: Formació i orientació laboral (99 hores)


 Treballarem el procés de recerca de feina així com els drets i les obligacions dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura amb les relacions amb la resta de membres dels grup de treball. Una segona part del mòdul ens ajudarà a assolir coneixements de prevenció de riscos laborals, estudiant els factors de risc en l’activitat pròpia del cicle.

 

 

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)


 Estudiarem tots els conceptes relacionats amb l’emprenedoria i la iniciativa dels emprenedors, des de la idea per a un projecte empresarial fins a la realització d’aquest. Estem segurs que assolirem tots els coneixements per a la realització d’un projecte empresarial en l’activitat en què estan estudiant.

 

 

Mòdul 13: Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (99 hores)


 Desenvolupament d’un projecte.

 

 Distribució Curricular. Hores per cursos 

   

  CURS  
  1er  
Mòdul 1: Sistemes Informàtics 198   198
UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 71    
UF2. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 97    
UF3. Implantació de programari específic 30    
       
Mòdul 2: Bases de dades 198 33 231
UF1. Introducció a les bases de dades 55    
UF2. Llenguatges SQL : DML i DDL 77    
UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66    
UF4. Bases de dades objecte-relacionals   33  
       
Mòdul 3: Programació bàsica 165 132 297
UF1. Programació estructurada 85    
UF2. Disseny modular 50    
UF3. Fonaments de gestió de fitxers 30    
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments   50  
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals   53  
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD   29  
       
Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació empresarial 99   99
UF1. Programació amb XML 45    
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML 27    
UF3. Sistemes de gestió empresarial 27    
       
Mòdul 5: Entorns de desenvolupament   66 66
UF1. Desenvolupament de programari   20  
UF2. Optimització de programari   20  
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes   26  
       
Mòdul 6: Accés a dades   132 132
UF1. Persistència en fitxers   33  
UF2. Persistència en BDR-BDOR-BDOO   33  
UF3. Persistència en BD natives XML   33  
UF4. Components d'accés a dades   33  
       
Mòdul 7: Desenvolupament de interfícies   99 99
UF1. Disseny i implementació d'interfícies   79  
UF2. Preparació i distribució d'aplicacions   20  
       
Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils   99 99
UF1. Desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils   45  
UF2. Programació multimèdia   24  
UF3. Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils   30  
       
Mòdul 9: Programació de serveis i processos   99 99
UF1. Seguretat i criptografia   25  
UF2. Processos i fils   37  
UF3. Sòcols i serveis   37  
       
Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial   99 99
UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació   34  
UF2. Sistemes ERP-CRM. Explotació i adeqüació   65  
       
Mòdul 11: Formació i orientació laboral 99   99
UF1. Incorporació al treball 66    
UF2. Prevenció de riscos laborals 33    
       
Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora 66   66
UF1. Empresa i inciativa emprenedora 66    
       
Mòdul 13: Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma   99 99
UF1. Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma   99  
       
Mòdul 14: Formació en centres de treball   317 317
UF1. Formació centres de treball   317  

 

 

 

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?


 Treballar com :

 • Analista programador o programadora
 • Programador o programadora
 • Gestor o gestora de projectes


 Seguir estudiant

 • Completar els teus estudis amb el 2n curs de DAM que s'imparteix en aquest mateix centre. Amb 3 anys pots tenir la doble titulació,

 • Completar els teus estudis amb el 2n curs de DAW.

 • Cursos d'especialització professional.

 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.

 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent. Com a novetat no existeix contingent en l'accés a la universitat per als titulats de cicle superior

 

 

 Accés al cicle


 L'accés al cicle pot ser directe (és a dir, sense necessitat de realitzar una prova d'accés), superant el

curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior  o superant la prova d'accés.

 

 Accés directe

 Es pot accedir directament al cicle si es posseeix alguna de les següents titulacions:Títol de Batxillerat.

 • Títol de Batxillerat Experimental.
 • COU o Preuniversitari.
 • Títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Títol universitari, sense posseir cap de les titulacions anteriors.


  Accés superant el curs de formació específic

         Es pot accedir directament al cicle si s'ha superat el curs de formació específic per la família de cicles d'Informàctica.

         Per a més informació: Documentació oficial.

                              

         Accés mitjançant prova

Es pot accedir al cicle sense posseir cap de les titulacions esmentades sempre que es superi la corresponent prova d'accés (es pot sol·licitar l'exempció d'aquesta prova si es té superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys).

Les proves d'accés es convoquen anualment. Per poder presentar-se a la prova d'accés s'han de tenir almenys 19 anys d'edat, o 18 anys si s'ha realitzat un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional (en tots dos casos és suficient amb complir els anys exigits durant l'any en què es realitza la prova). Es pot consultar més informació a la pàgina dedicada a la convocatòria de proves d'accés .

 logotip 2021 vectoritzatlogo5.jpg

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA